Kanchipuram之旅 - 行程

從Hotel Villa Highnest開始,早上7點,並訪問以下地方
 • Kamakshi Amman Temple
 • Sri Ekambarnathar Temple
 • Kailasanathar寺
 • Varadarajaswami寺
晚上7點左右開車回到Hotel Villa Highnest酒店

Kamakshi Amman Temple - Kanchipuram Tour

從Hotel Villa Highnest開始,早上7點,並訪問以下地方
 • Kamakshi Amman Temple
 • Sri Ekambarnathar Temple
 • Kailasanathar寺
 • Varadarajaswami寺
晚上7點左右開車回到Hotel Villa Highnest酒店

Kanchipuram之旅 - 行程

從Hotel Villa Highnest開始,早上7點,並訪問以下地方
 • Kamakshi Amman Temple
 • Sri Ekambarnathar Temple
 • Kailasanathar寺
 • Varadarajaswami寺
晚上7點左右開車回到Hotel Villa Highnest酒店